İHRACATTA HANGİ BELGE NEREDEN ALINIR : MOR GÜMRÜKLEME

İhracat Belgeleri Nereden Alınır?

Uluslararası Ticaret; Dünya Ticaret Örgütünün belirlediği kurallar, ikili veya çok taraflı anlaşmalar, ülkelerin kendi ulusal mevzuatı, uluslararası ticari teamüller ve geleneklere göre yapılmaktadır. Yapılan ticari işlemlerle ilgili belgelerin düzenli, birbiri ile irtibatlı ve kurallara uygun olarak düzenlenmesi gereklidir.

Faturalar:

Resmi (yerli) Fatura (Domestic Invoice, Internal Invoice), Proforma Fatura (Proforma Invoice) ve Orijinal (Ticari) Fatura (Original Invoice, Commercial Invoice, Sales Invoice) ihracatçı tarafından, Navlun Faturası ise nakliyeci firma tarafından düzenlenen faturalardır.

Konsolosluk Faturası (Consular Invoice)

Bazı ülkelerin dış ticaret rejimleri uyarınca düzenlenen bu faturalar, malın gideceği ülkenin konsolosluğundan alınır. Konsolosluk tarafından mal menşei, birim fiyatı ve mal değeri onaylanmaktadır.

Tasdikli Fatura (Legalized/Certified Invoice)

İhracatçı firma tarafından yabancı alıcıya kesilmiş olan ticari faturanın ithalatçı ülkelerin konsolosluğuna onaylatılması neticesinde tasdikli fatura elde edilmiş olur.

Özel Fatura (İstisna Belgesi)

Yabancılara (veya yabancı ülkede ikamet ettiğini belgeleyen T.C. uyruklu vatandaşlara) yapılan satışlarda KDV istisnasının uygulanabilmesi için düzenlenen belgedir. Satıcı, bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurarak “Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Satışlarda KDV İhracat İstisnası İzin Belgesi” almaktadır.

Komisyoncu Alış ve Satış Faturaları

Komisyoncu aracılığı ile yapılan mal alım ve satımlarında; komisyoncu tarafından düzenlenen faturalardır.

Çeki Listesi (Weight Note)

İhracatçının düzenlediği, ihraç mallarının net ve brüt ağırlıkları ile hacimlerine ilişkin bilgileri gösteren belgedir.

Koli Listesi (Packing List)

Paketler içindeki malların cinsini ve adedini belirtmek için satıcı tarafından düzenlenmektedir. Diğer bir ifade ile kolinin içinde bulunan ambalaj ve mal muhteviyatını belirten listelerdir.

Spesifikasyon Belgesi (Certificate of Specification)

Malların uluslararası standartlarının ayırımını yapan ve imalatçı firmanın TS veya ISO Belgesine bağlı olarak düzenlediği belgedir.

İmalatçının Analiz Belgesi (Manufacturer’s Analysis Certificate)

Kimyevi maddeler gibi analiz gerektiren malların formüllerindeki bileşenlerin isim ve oranlarını gösteren listelerdir. İmalatçı firma tarafından bir beyan şeklinde ya da bağımsız laboratuarlar tarafından düzenlenebilmektedir.

Gözetim Belgesi (Inspection Certificate)

Gönderilen malın ithalatçının siparişine uygun olup olmadığını (miktar, kalite, ambalajlama, etiketleme, yükleme, taşıma, teslim zamanı vb.) araştıran bir gözetim şirketinin hazırlamış olduğu bir belgedir.

Ekspertiz Raporu (Expertise Report)

İhraç veya ithal mallarının fiyat, miktar, kalite, bileşim katkı oranı, ticari teamül gibi hususlarında gümrük idarelerince tereddüde düşülen durumlarda, analiz belgesi hazırlanması gerekmektedir. Ekspertiz raporları; ticaret ve sanayi odaları, üniversiteler ve ilgili kamu kurumları tarafından verilmektedir.

Gümrük Beyannamesi (Customs Declaration Form)

İhracatta gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasından sonra gümrük idaresine sunulan belgedir. Tek Tip Gümrük Beyannamesi formları Gümrük Vakfından alınabilmektedir. Gümrük Vakfı Adres: Sağlık Mahallesi Aksu Sokak No:9/13 Sıhhıye/ANKARA Tel: 312 433 83 01 – 02 www.gumvak.org.tr

ATA Karnesi (ATA Carnet)

ATA karneleri uluslararası ATA Sözleşmesi ve eşyanın yurtdışına çıkarılma amacına göre farklılık gösteren Ek Sözleşmeler kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir. Yetkili Ticaret ve Sanayi odalarınca düzenlenmektedir.

Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin)

İhracata konu olan malların üretim yerini gösteren belgedir. İhracatçı veya onun temsilcisi tarafından, bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odasından boş formu alınarak doldurulduktan sonra yine bu oda tarafından onaylanması gerekmektedir. Bazı ülkeler, menşe şahadetnamelerinin, kendi mahalli konsoloslukları tarafından tasdik edilmesini isteyebilmektedir.

Dolaşım Belgeleri (Movement Certificates – A.TR, EUR.1, EUR-MED) ve Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi)

Ürünün gideceği ülkeye göre alıcının gümrük muafiyetinden yararlanması için düzenlenen belgelerdir. İhracatçı veya onun temsilcisi tarafından, bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odasından boş formu alınarak doldurulduktan sonra yine bu oda tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir.

Tedarikçi Beyanı (Supplier’s Declaration)

Kontrol Belgesi (Conformity Certifıcate)

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği ekinde yer alan tarım ürünlerinin ihracatında, Ekonomi Bakanlığı Dış Ticarette Standardizasyon Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığından alınır.

Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi

Firmanın üretim tesisinin bulunduğu ilin bağlı olduğu Ekonomi Bakanlığı Dış Ticarette Standardizasyon Bölge Müdürlüklerinden alınmaktadır. Bu belgeye sahip imalatçı-ihracatçıların veya bu imalatçı-ihracatçılardan ihraç kaydıyla mal temin eden ihracatçıların yapacakları ihracatta Kontrol Belgesi aranmamaktadır.

Uluslararası Orijin ve Bitki Sağlık Sertifikası (Phytosanitary Certificate)

Bitki ve bitkisel ürün ihracatçısının ihraç edeceği ürünlerin, hastalık ve zararlı maddelerden arınmış olduğunu gösteren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlükleri Bitki Koruma Şubeleri’nden temin edilen belgedir.

Hayvan İhracına İlişkin Sağlık Raporu (Health Certificate For Animal Export)

Canlı hayvan, hayvansal maddeler ve deniz ürünleri ihracatında, bu ürünlerin insan ve hayvanlara geçebilen hastalıklardan temiz olduğunu gösteren, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüklerinden alınan belgedir.

Süt ve Et Ürünleri İçin Sağlık Sertifikaları Düzenlenmesi (AB Harici Ülkeler)

Sağlık sertifikası onay işlemleri; Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlükleri ile yetkilendirilmiş İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır.

AB Komisyonunun 2002/80/EC Sayılı Kararı İle Ülkemiz Çıkışlı İncir, Yerfıstığı, Fındık, Antepfıstığı Gibi Ürünlere Hazırlanan Sağlık Sertifikası

Yetkilendirilmiş Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüklerince düzenlenmektedir.

Et Süt ve Kuru Meyveler Dışında Gıda ve Gıda Ambalaj Maddelerinin İhracatında Gıda Güvenliği/ Sağlık Sertifikası (Food Safety/Health Certificate)

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından düzenlenmektedir.

Doğa Mantarı İhracatında Hazırlanan Annex II Sertifikası

Avrupa Birliği ülkelerince, ihracatçı firmalarımızdan özellikle yaş doğa mantarı için radyasyon belgesi istenmektedir. Söz konusu belgenin ithalatçı ülkelerce talep edilmesi halinde, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun, Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi veya Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’nden temin edilmektedir.

Doğal Arı Balı Analiz Belgesi

Doğal Arı Balı Analiz Belgesi, bal ihracat ve ithalat aşamalarında gümrüklerde aranılan zorunlu belgeler arasındadır. Numune alınması işlemleri Ekonomi Bakanlığı Dış Ticarette Standardizasyon Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarınca yapılmaktadır.

Çekirdeksiz Kuru Üzüm Analiz Belgesi

Kanada, ABD ve Avustralya’ya çekirdeksiz kuru üzüm ihraç edecek firmaların İzmir Hıfzıssıhha Enstitüsü, İzmir Tarım İl Müdürlüğü ya da Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma ve Uygulama Merkezi Laboratuarı’ndan (ARGEFAR) birinden kurşun kalıntısı ve pestisite yönelik analiz raporu alma zorunluluğu bulunmaktadır. Numune alınması işlemleri Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Grup Başkanlıklarınca yapılmaktadır.

Orman Nakliye Tezkeresi

Orman ürünlerinin ihracı için Orman İşletme Müdürlükleri tarafından tanzim olunarak verilen belgelerdir.

FSC (Forest Stewardship Council – Orman Koruma Konseyi) Sertifikası

Yok olmaya yüz tutmuş orman alanlarının korunmasına yönelik olarak, “Forest Stewardship Council (FSC)” tarafından düzenlenen sertifikadır.

CITES Belgesi

Nesli tehlike altında olan Yabani hayvan ve Bitki türlerinin ihracatında CITES belgesinin gümrük beyannamelerinin tescili aşamasında beyannamelere eklenmesi gerekir. Bu belge Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri) ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilir.

Borsa Tescil Beyannamesi

Tarım ürünleri ihracatında gümrüğe sunulması gereken belgelerden biri de Borsa Tescil Beyannamesi’dir. Ticaret Borsalarından alınır.

Radyasyon Analiz Belgesi / Sarı Belgesi (Radiation Certificate)

İhracat yapılan ülkenin mevzuatı nedeniyle (talep etmesi halinde) Radyasyondan Ari Belgesi (Sarı Belgesi) ve/veya Radyasyon Analiz Belgesi ihracatçı firmalarımızca Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun ilgili birimlerinden ithalatçı ülke makamlarına sunulmak üzere temin edilmektedir.

Helal Belgesi (Helal Certificate)

İslam ülkelerinin et ithalatında talep ettikleri, hayvan kesimlerin İslami kurallara uygun olduğunu ispatlayan belgedir. TSE ve Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) tarafından düzenlenmektedir.

Koşer Sertifikası (Kosher Certificate)

Ürünlerinin Musevi kurallarına göre hazırlandığını gösteren, İsrail’e ihraç edilecek gıda ürünlerinde aranan belgedir. Türkiye Hahambaşılığı tarafından düzenlenmektedir.

Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belge

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından verilir.

Boykot/Kara Liste Sertifikası (Boycot/Black List Certificate)

Bu belgeler, malın belirli bir ülke menşeli olmadığını, ticari tarafların kara liste/boykot kapsamında olmadıklarını, ihracatçının boykot kapsamı bir ülke ile ticari ilişkisi bulunmadığını ispat etmektedir. Sanayi ve Ticaret Odaları tarafından Menşe Şahadetnamesi ve fatura üzerine onay yapılmakta ya da ayrı bir belge olarak düzenlenmektedir.

Halı Ekspertiz Raporu

Eski Eserler Mevzuatı uyarınca, eski eser niteliği taşıyan malların ihracı yasaktır.

Ülkemizden ihraç edilen el halılarının eski eser niteliğinde olup olmadığını belirlemek için ilgili mal, ihracatçının bağlı bulunduğu oda tarafından ekspertiz işlemine tabi tutulmaktadır. Oda tarafından ekspertize tabi tutulan halıların eski olduğunun saptanması halinde, Türk İslam Eserleri Müzesi’nce ikinci bir ekspertiz işleminden geçirilir.

Hediyelik Eşya İhracatında Ekspertiz Raporu

Bakırdan ve pirinçten mamul hediyelik eşyaların ihracı, ilgili müze eksperlerince ekspertize tabi tutulmakta ve bunun sonucuna göre düzenlenen rapora göre gümrük idarelerince ihracına izin verilmektedir.

Lületaşı İhracatında Ekspertiz Raporu

Ham lületaşının yurtdışına gönderilmesini önlemek amacıyla, ihraç edilecek lületaşı mamulleri ekspertize tabi tutulmaktadır. Ekspertiz işlemi için ihracatçı, bağlı bulunduğu odaya başvurmaktadır.

Son Kullanıcı Belgesi (Nihai Kullanım Sertifikası)

Mevzuata göre, denetime tabi mal ve fikrî ürünlerin ihracatında satıcının onayı alınmadan üçüncü kişilere veya ülkelere verilmeyeceğinin alıcı tarafından taahhüt edildiğini gösteren, ürünle ilgili resmî kurum (Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Sağlık Bakanlığı vd.) tarafından onaylanan belgedir.

Sigorta Belgeleri (Insurance Documents)

Sigortayı yapan sigorta şirketi veya sigorta komisyoncusu tarafından düzenlenip sigortayı yaptıran kişiye (ihracatçıya veya ithalatçıya) verilen belgelerdir.

Sigorta Poliçesi (Insurance Policy)

Sigorta poliçesi, sigorta akdinin belgesidir ve sigortacı tarafından imzalanıp, sigorta ettirene verilen ve her iki tarafın hak ve borçlarını gösteren bir vesikadır.

Sigorta Sertifikası (Insurance Certificate)

Bir defadan fazla yüklemesi olan ihracatçı veya ithalatçıların kesin sigorta öncesi hazırladıkları belgedir.

Konşimento, Taşıma Belgeleri (Bill of Lading, Transport Documents)

Konşimento, emtiayı temsil eden kıymetli evraktır. Malların sevkini yapan nakliyat firması tarafından düzenlenir.

Taşıma Belgeleri

Poliçe

Satıcı tarafından düzenlenen alıcının veya bir bankanın kabulünü, bazen de alıcının bankasının avalini içeren ve alıcıya verilen ödeme ermine ilişkin belgedir.

Döviz Alım Belgesi

Kambiyo mevzuatına göre ihracat bedelleri üzerinde ihracatçının tasarrufu, 8 Şubat 2008 tarihinden itibaren serbest bırakılmıştır. Ancak vergi ve muhasebe mevzuatına göre, ihracat bedellerinin getirilmesi ve getirilen dövizlerin Döviz Alım Belgesine (DAB) bağlanması gerekebilmektedir. Ayrıca ihracat kredi hesaplarının ve Dahilde İşleme İzin Belgesi Taahhüt Hesabının kapatılması sırasında DAB aranabilmektedir. Bu belge, döviz transferinin yapıldığı banka şubesinden ya da özel finans kurumlarından alınmaktadır.

Dahilde İşleme İzin Belgesi

İhraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve ithal edilen, ithali gümrük vergisine tabi ara mallara ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren Dahilde İşleme Rejiminden yararlanmak üzere kullanılan belgedir. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ve Ekonomi Bakanlığına  başvurularak alınır.

Hariçte İşleme İzin Belgesi

Serbest dolaşımdaki eşyanın, işlenmek veya yenilenmek üzere, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere geçici olarak ihraç edilmesi ve işlem görmüş ürünün tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak serbest dolaşıma girmesi imkânı sağlayan belgedir. İşleme faaliyetine göre Ekonomi Bakanlığına  veya Maden İhracatçı Birliklerinin bağlı olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine başvurularak alınır.

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi

Gümrük işlemlerinde ihracatçıya; eksik beyan, ertelenmiş kontrol, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları gibi avantaj ve kolaylıklar sağlayan belgedir. İlgili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünden alınır.

Performans ve Güvenilirlik Formu

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi başvurusunda aranan belgelerden biri olan, başvuru sahibi firmanın performans ve güvenilirliğinin onaylandığını gösterir belgedir. Üyesi olunan İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğince düzenlenir.

İhracatta kullanılan belgeler ile İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ kapsamında alınması gereken izinler ve belge/izinlerle ilgili kurum ve kuruluşlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BELGE/İZİN ADI
İLGİLİ KURULUŞ
A.TR BelgesiSanayi/Ticaret Odaları
Afyon ve Haşhaş Kellesi İhracatı
Sağlık Bakanlığı
Ankara (Tiftik) Keçisi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Antika Hediyelik Eşya
Kültür ve Turizm Bakanlığı
ATA Karneleri
Sanayi/Ticaret Odaları
Av Hayvanları İhracatı 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Bedelsiz İhracat 
Gümrük /İhracatçı Birlikleri
Borsa tescil Beyannamesi (Bazı Tarım Ürünlerinde)
Ticaret Borsaları
Boykot/Kara Liste Sertifikası
Sanayi/Ticaret Odaları
CITES Belgesi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
CITES Belgesi 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çeki Listesi
İhracatçı Firma
Çekirdeksiz Kuru Üzüm Analiz Belgesi
Ekonomi Bakanlığı DTS Bölge Müdürlükleri
Dahilde İşleme İzin Belgesi
Ekonomi Bakanlığı
Dahilde İşleme İzniGümrük Müdürlükleri
Damızlık Büyük ve Küçük Baş Hayvan İhracatı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Doğa Mantarı İhracatı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Doğa Mantarı İhracatında Hazırlanan Annex II Sertifikası
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Doğal Arı Balı Analiz Belgesi
Ekonomi Bakanlığı DTS Bölge Müdürlükleri
Doğal Çiçek Soğanları İhracatı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Döviz Alım Belgesi
Bankalar/Özel Finans Kurumları
Döviz Beyan Tutanağı 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Ekspertiz Raporu
Sanayi/Ticaret Odaları
Et Süt ve Kuru Meyveler Dışında Gıda ve Gıda Ambalaj Maddelerinin İhracatında Gıda Güvenliği/ Sağlık Sertifikası
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlükleri
EUR-MED Belgesi
Sanayi/Ticaret Odaları
Faturalar; Proforma Fatura, Resmi Fatura, Orijinal Fatura
İhracatçı Firma
Form A Belgesi
Sanayi/Ticaret Odaları
FSC (Forest Stewardship Council - Orman Koruma Konseyi) Sertifikası
Forest Stewardship Council (FSC)
Füze Teknolojisi Ekipman, Yazılım, Teknolojisiyle İlgili Malzemeler
Milli Savunma Bakanlığı
Gözetim Belgesi
Uluslararası Gözetim Şirketleri
Gübre İhracatı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Gümrük Beyannamesi
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Halı Ekspertiz Raporu
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Hariçte İşleme İzin Belgesi
Ekonomi Bakanlığı
Harp, Silah ve Mühimmat İhracatı
Milli Savunma Bakanlığı
Hayvan İhracına İlişkin Sağlık Raporu
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Helal Belgesi
TSE, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği GİMDES
İmalatçının Analiz Belgesi
İmalatçı Firma/Bağımsız Laboratuarlar
İncir, Yerfıstığı, Fındık, Antepfıstığı gibi ürünlere yönelik sağlık sertifikası
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlükleri
İşlenmiş Lületaşı İhracatı
Sanayi/Ticaret Odaları
Kayda Bağlı İhracat
İhracatçı Birlikleri
Koli Listesi
İhracatçı Firma
Komisyoncu Alım/Satım Faturaları
Komisyoncu Firma
Konsinye İhracat
İhracatçı Birlikleri
Konsolosluk Faturası, Tasdikli Fatura
İlgili Ülkenin Konsolosluğu
Konşimento/Taşıma Belgeleri
Taşımacılık Firması
Kontrol Belgesi
Ekonomi Bakanlığı
Koşer Sertifikası
Türkiye Hahambaşılığı
Kotaya Tabi Ürünlerin İhracatı
İhracatçı Birlikleri
Mavi yüzgeçli orkinos
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Menşe Şahadetnamesi
Sanayi/Ticaret Odaları
Navlun Faturası
Nakliyeci Firma
Nihai Kullanım Sertifikası
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu vd.
Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyalar
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Onaylanmış Kişi Statü BelgesiGümrük ve Ticaret Bakanlığı
Orman Ağacı TohumlarıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı
Orman Nakliye TezkeresiOrman İşletme Müdürlükleri
Özel Fatura
Maliye Bakanlığı
Performans ve Güvenilirlik Formuİhracatçı Birlikleri
Poliçe
Ticari Bankalar
Radyasyon Analiz Belgesi (Ari Belgesi / Sarı Belgesi)
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Sigorta Poliçesi
Sigorta Şirketi
Spesifikasyon Belgesi
İmalatçı Firma
Su Ürünleri İhracatı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Süt ve Et Ürünleri İçin Sağlık Sertifikası
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü/Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlükleri/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Şeker İhracatı
T.Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü
Tedarikçi Beyanı
İhracatçı Firma
Tehlikeli Atıkların İhracatı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddeler, Av Malzemesi vb.
İçişleri Bakanlığı
Ticari Kalite Denetim Yeterlilik Belgesi
Ekonomi Bakanlığı DTS Bölge Müdürlükleri
Ticari Kiralama
Gümrük Müdürlükleri
Tohumlukların İhracatı 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Transit Ticaret
Türkiye Gümrük Bölgesinden mal transit geçerse, Gümrük Müdürlükleri
Uluslararası Orijin ve Bitki Sağlık Sertifikası
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Uyuşturucu Maddelerin İhracatı
Sağlık Bakanlığı
Veteriner İlaçları İhracatıGıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Wassenaar Düzenlemesi Kapsamı Malzeme
Milli Savunma Bakanlığı
Yaprak Tütün, Tütün DöküntüleriTütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu TAPDK
Yarış Atları İhracatıGıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Yem İhracatı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Zeytin Fidanı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir